Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op door Massagepraktijk Mirjam Ramackers geleverde diensten.

Massagepraktijk Mirjam Ramackers, gevestigd aan Schouw 63 te Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schouw 63

2991 DK Barendrecht

Tel: +31 625154797

Web: Massagepraktijk Mirjam Ramackers – Praktijk voor holistische massage (aanraking.nu)

Mirjam Ramackers is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Mirjam Ramackers. Zij is te bereiken via e-mailadres mirjam@aanraking.nu.

Persoonsgegevens die de praktijk verwerkt

Massagepraktijk Mirjam Ramackers verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar hebt verstrekt. Gegevens die de praktijk van je nodig heeft in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door de praktijk worden verwerkt, betreffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht achter te laten in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je gezondheid.

Verwerkt de praktijk ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden en etnische gegevens. De praktijk verwerkt bijzondere persoonsgegevens.

Waarom de praktijk gegevens nodig heeft

De praktijk gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten.
 • Als Massagepraktijk Mirjam Ramackers hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.
 • Voor het zorgvuldiger kunnen afstemmen van de massage op de cliënt en voor het kunnen bepalen van (relatieve) contra-indicaties voor de massage.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de praktijk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De praktijk houdt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang gegevens worden bewaard

De praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit geldt voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht achter te laten in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je gezondheid.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

De praktijk deelt je gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

In kaart brengen websitebezoek

Standaard verzamelt deze WordPress website geen enkele analytics data. Let wel, heel veel webhosting accounts verzamelen geanonimiseerde analytics data. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Massagepraktijk Mirjam Ramackers. Als je persoonsgegevens op jouw verzoek verwijderd worden, draagt de praktijk geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan. Een eventuele juridische procedure is dan niet meer mogelijk. De praktijk kan haar diensten niet continueren als er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de praktijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die bij haar bekend zijn in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mirjam@aanraking.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouw is gedaan, vraagt de praktijk je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

De praktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Massagepraktijk Mirjam Ramackers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde wijziging, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. De praktijk is verplicht tot geheimhouding van je persoonsgegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met de praktijk opnemen via mirjam@aanraking.nu.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 februari 2019 en is voor het laatst bijgewerkt d.d. 13 oktober 2020.